Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid: De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat al hun contractuele rechten en plichten uitsluitend geregeld worden door huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, zoals deze bepaald in de bestelbons van de klant.

1.2 Enkel de afwijkingen, die uitdrukkelijk en schriftelijk door N-ICE CLEAN zijn aangenomen, zijn geldig.

1.3 Offertes: Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door N-ICE CLEAN gedane offertes vrijblijvend. De offertes blijven slechts geldig indien ze binnen de 15 kalenderdagen na opmaakdatum schriftelijk door de opdrachtgever werden aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de offertes binden N-ICE CLEAN slechts indien zij schriftelijk door N-ICE CLEAN werden bevestigd.

1.5 De annulatie van een bestelling door de klant en/of opdrachtgever kan slechts gebeuren binnen de 8 dagen na ondertekening van de bestelbon en slechts met ons akkoord, onder het voorbehoud van schadevergoeding. In dat geval zal de klant tegenover N-ICE CLEAN gehouden zijn tot een schadevergoeding met een absoluut forfaitair minimum van 20%, of minstens het maximum krachtens de Wet toegelaten, op de totale waarde van de bestelling.

1.6 Alle opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds louter richtinggevend, en zullen slechts in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Geen enkele vertraging in de levering kan voor de klant recht op schadevergoeding of recht tot ontbinding van de overeenkost of van zijn bestelling meebrengen.

1.7 Prijzen: Alle door N-ICE CLEAN vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van die vermelding. Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van één of meer kostprijsfactoren – inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d. – is N-ICE CLEAN gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijslijsten, tarieven, enz. kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden en de vorige vervangen. Zij kunnen niet als offerte beschouwd worden.

1.8 Verzekering: Elke verzending geschiedt steeds op kosten en op risico van de Opdrachtgever, met inbegrip van verpakking, vervoer, enz… N-ICE CLEAN is niet meer aansprakelijk voor schade of verlies welke aan het materiaal voorkomen, van zodra ze haar zetel of magazijnen hebben verlaten. N-ICE CLEAN sluit ten behoeve van de Opdrachtgever geen goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit, zulks behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verzoek van de Opdrachtgever, kosten ten zijne laste.

1.9 Zekerheid: N-ICE CLEAN behoudt zich het recht voor om van de klant en/of opdrachtgever geschikte en volledige waarborgen te eisen, indien het vertrouwen van N-ICE CLEAN in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt zoals door de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of door daden van gerechtelijke acties en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag kunnen stellen en/of deze uitvoering onmogelijk kunnen maken. Indien de klant en/of opdrachtgever weigert hierop in te gaan, zal N-ICE CLEAN het recht hebben om de gehele bestelling of gedeelten ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, gemaakt, geplaatst, gereinigd en om nog lopende overeenkomsten te annuleren. In al deze gevallen zal de klant en/of opdrachtgever tegenover N-ICE CLEAN, naast de prijs der reeds geleverde goederen, diensten, gehouden zijn tot vergoeding van alle schade, met een absoluut forfaitair minimum van 20% of minstens het maximum krachtens de Wet toegelaten.

1.10 Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is N-ICE CLEAN gerechtigd haar prestaties op te schorten, zulks onverminderd de regelingen m.b.t. opschorting en ontbinding van de overeenkomst, voortvloeiend uit de Wet en na te melden specifieke Algemene Voorwaarden.

1.11 Betaling: Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling van N-ICE CLEAN, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder korting. Het bestaan van klachten ontheft de klant en/of opdrachtgever niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag, en evenmin is hij gerechtigd zijn opeisbare schuld te compenseren met enige vordering die hij zou hebben op N-ICE CLEAN.

1.12 Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, voor N-ICE CLEAN een rente opleveren van TWAALF PROCENT per jaar, of minstens het maximum krachtens de Wet toegelaten.

1.13 Naast en boven hetgeen werd bepaald in het vorig artikel, zal N-ICE CLEAN het recht hebben om, ingeval van niet-betaling op de vervaldag, het totaalbedrag van de factuur te verhogen met TIEN PROCENT of minstens het maximum krachtens de Wet toegelaten, ten titel van conventionele en absolute forfaitaire minimum-vergoeding (met een minimum van 1240 EUR en een maximum van 12.400 EUR vergoeding per factuur.

1.14 De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege onmiddellijk integraal opeisbaar maken. De Opdrachtgever is gehouden de hem verzonden facturen contant te betalen. Bij gebrek aan betaling van één of meer facturen binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% vanaf vervaldag tot aan die der algehele voldoening.

1.15 De Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.

1.16 De uitgifte van handelspapieren en/of van al of niet geaccepteerde wisselbrieven, voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten, zullen geen wijziging aan huidige algemene voorwaarden meebrengen. In alle gevallen zullen inzonderheid ook de bovenstaande artikelen volledig van toepassing blijven.

1.17 Wanneer de klant en/of opdrachtgever nalaat sommige of al zijn verbintenissen uit te voeren, zal N-ICE CLEAN het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering van al zijn verplichtingen te eisen, ofwel om de verkoop of de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden verklaren. De wilsuiting hiertoe per ter post aangetekende brief of per telefax door N-ICE CLEAN aan de klant en/of opdrachtgever, zal hiervoor volstaan. In dat geval zal de klant en/of opdrachtgever tegenover N-ICE CLEAN gehouden zijn tot vergoeding van alle scdhade, met een absoluut forfaitair minimum van 20% of minstens het maximum krachts de Wet toegelaten.

1.18 Retentie- en Pandrecht: N-ICE CLEAN is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vordering van N-ICE CLEAN op Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.

1.19 Alle zaken, documenten en gelden die N-ICE CLEAN, uit welken hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken hem tot onderpand van zijn vorderingen die hij ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen.

1.20 N-ICE CLEAN heeft het recht om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog aan N-ICE CLEAN verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten.

Art. 2 Aansprakelijkheid:

2.1 Het onderhavige artikel geldt slechts indien en voor zover niet in strijd met dwingend recht.

2.2 N-ICE CLEAN kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel ontbreken van onderdelen. Bij inontvangstname wordt een controle uitgevoerd, deze is echter nooit exhaustief. De door de Opdrachtgever meegestuurde paklijst kan slechts maar gelden als een aanwijzing en is voor N-ICE CLEAN niet bindend.

2.3 N-ICE CLEAN kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de aan haar toevertrouwde zaken die reeds vooraf aanwezig was. Wanneer N-ICE CLEAN gebreken en/of schade aan de aan haar toevertrouwde zaken, machines edm vaststelt, zal zij Opdrachtgever daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. Deze door N-ICE CLEAN vastgestelde schade kan door de Opdrachtgever echter nooit op N-ICE CLEAN verhaald worden.

2.4 N-ICE CLEAN aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan de aan haar toevertrouwde zaken en wel vanaf het moment van de inontvangstname daarvan door N-ICE CLEAN tot aan het moment van de aflevering daarvan aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, en wel ten belope van maximaal de aansprakelijkheidslimiet als hierna vermeld.

2.5 De door N-ICE CLEAN te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in de hierna genoemde voorwaarde. De schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaken ten tijde en ter plaatse van de inontvangstname van de zaken door N-ICE CLEAN in de plaats.

2.6 Voor andere schade (waaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen van N-ICE CLEAN, en schade veroorzaakt door vertraging) is N-ICE CLEAN niet aansprakelijk.

2.7 Overmacht: De verbintenissen van N-ICE CLEAN zullen van rechtswege en zonder enige formaliteit tijdelijk opgeschort zijn ingeval van gebeurtenissen in de aard van de navolgende en voor hun volledige duur, terwijl N-ICE CLEAN van elke aansprakelijkheid bevrijd zal zijn, zelfs indien de uitvoering definitief geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou zijn: overmacht; toeval; stakingen; gedeeltelijke of gehele beëindiging van het werk; machinebreuk; ongevallen; brand; overstroming; oproer; oorlog; opeising; iedere tussenkomst van de Overheid op economisch, financieel, fiscaal, douane of monetair gebied; invoer- en/of uitvoerbeperkingen; afkeuring van goederen voor, tijdens of na de productie bij N-ICE CLEAN of bij onze leveranciers; ontoereikende toelevering of produktie van goederen, grondstoffen, of vertraging in het vervoer; ziekten; evenals elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil of deze van onze leveranciers en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert. Deze gevallen gelden als voorbeeld, en zijn geenszins limitatief.

2.8 Ondergeschikten en Sub-contractors: N-ICE CLEAN is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde Sub-contractors.

2.9 Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat N-ICE CLEAN niet aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van dergelijke derden of Sub-contractors.

2.10 Aansprakelijkheidslimiet: N-ICE CLEAN is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haarzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van een bedrag gelijk aan 25.000 EURO per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schade-oorzaak.

Art. 3 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

3.1 De Opdrachtgever is jegens N-ICE CLEAN aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan N-ICE CLEAN toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is Opdrachtgever jegens N-ICE CLEAN aansprakelijk voor onjuiste cq onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschadelde derden.

Art. 4 Klachten en Geschillen

4.1 Geen enkele klacht betreffende de goederen, diensten, werken en/of facturen zal ontvankelijk zijn en weerhouden worden, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan ons gericht wordt binnen de zeven kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de klacht niet binnen de voormelde tijdspannes in het bezit is van N-ICE CLEAN, worden de goederen, diensten, uitgevoerde werken en facturen aanzien als aanvaard zonder enig voorbehoud, en kunnen wij er niet toe verplicht worden klachten nog in ontvangst te nemen. Eventuele antwoorden op en nazicht van de te laat ingediende klachten, impliceren onder geen enkel beding een in ontvangstneming hiervan, en worden onder alle voorbehoud verricht. Klachten schorten in ieder geval de betalingsvoorwaarden niet op. Geen enkele terugzending zal rechtsgevolgen kunnen hebben, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord van N-ICE CLEAN. De loutere aanvaarding van goederen door ons geschiedt steeds onder alle voorbehoud en kan nooit uitgelegd worden als ons akkoord met de terugzending.

4.2 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, zelfs indien de klant en/of Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Gent (België) bevoegd met inbegrip van het Vredegerecht van Gent, tenzij N-ICE CLEAN zou verkiezen om de betwisting te onderwerpen aan de  rechtsmacht van de Rechtbanken van de woonplaats van de klant en/of opdrachtgever.